Teoretska makroekonomska kalkulacija

    Nakon par mjeseci razmišljanja i više dana cjelodnevnog rada napravio sam proračunsku tablicu koja teoretski razmatra kolanje novca u državi. Cilj ovog posla je da jednom za sva vremena zatvorim usta prodavačima ekonomske magle. Sada svatko može modelirati parametre i proučavati realno očekivane učinke na financije u društvu.

    Naravno, korisnici tablice bi trebali imati neko osnovno znanje o ekonomiji. Ova tablica će vam omogućiti da provjerite kako djeluje i sa kojim posljedicama povećanje ili smanjenje poreza, veća ili manja privatizacija, uzimanje više ili manje kredita, više ili manje izvoza i uvoza, veća ili manja profitabilnost subjekata, više ili manje investicija, itd.

   Ova tablica će biti korisna i stručnjacima i onima koji misle da to jesu da provjere svoje teorije u ovoj kalkulaciji. Jer ako nešto nije moguće ni u teoriji, neće biti moguće ni u praksi.

    Novija verzija ima dodanu moguću nekreditnu emisiju novca i vanjskotrgovinsku bilancu državnog proračuna. Krediti se teoretski mogu zamijeniti nekreditnom emisijom kada je postoji uravnotežena vanjskotrgovinska bilanca ili suficit u vanjskoj trgovini.

   Vaš Nostradurus Zagrebački
———————————————————————————————————–
  Opis
   Ova makroekonomska simulacija je daleko od toga da bude realna slika stvarnog događanja. Međutim, ono što se ne može postići u teoriji, sigurno se neće moći niti u praksi.
   Osnovna ideja je poznata iz ekonomske teorije. Ako zamislimo da je svaki promet robama oporeziv i za sobom povlači težnju onoga koji radi promet da pri tome ostvari neki postotni profit, tada dobivamo matematički okvir za izračun.
   Prvi korak je definiranje raspoložive količine novca koja će cirkulirati. Prvo je definiran izvoz, uvoz, šverc, domaći krediti, parafiskalni porez, inozemne dotacije, domaće investicije, strane investicije, strani krediti da bi dobili izračun bilance novca u državi. Zatim računamo moguću bruto domaću potrošnju preko procjene crnog tržišta i legalnog oporezivog prometa. Na kraju se računa ukupna dobit po grupama i sumarno te državne financije
    Kalkulacija omogućava podjelu subjekata do 30 grupa kojima možete odrediti različita svojstva. A u slučaju carinske stope, može se odrediti i zasebna stopa za svaku grupu. Ostvarena dobit (umanjena za investicije) se može transferirati u određenom postotku u državni proračun zasebno za svaku grupu. Tako se može vidjeti kako djeluje privatizacija na deficit državnog proračuna. Svaka grupa može sudjelovati u zadanim udjelima (ili ne sudjelovati) u svakom vidu aktivnosti. Uključivanjem ili isključivanjem pojedinih aktivnosti se može napraviti grupa sa određenim setom aktivnosti.
   Važno je vidjeti da sve grupe funkcioniraju na principu pozitivnog salda tj. troše maksimalno onoliko koliko zarade. Ovo je sasvim racionalno očekivanje jer subjekti ne mogu stvarati beskonačan novčani gubitak jer sami ne stvaraju novac (osim izvoznika i oni koji primaju dotacije iz inozemstva, ali ni oni tada ne rade sa gubitnom). Izuzetak od toga su investicije koje u biti troše ranije ostvarenu dobit. Tako je moguće sa prevelikim investicijama ili premalom dobiti postići negativni ukupni saldo neke grupe. Novac za pokriće troškova subjekata se namiruju iz pozitivne vanjskotrgovinske bilance, iz domaće ili strane kreditne ekspanzije, iz domaćih i stranih investicija te iz deficita državnog proračuna. Ako se troškovi i profit subjekata pokriju iz drugih izvora prije nego iz proračuna, tada će se stvoriti suficit državnog proračuna. Jednakost tri deficita (deficit finaciranja, deficit proračuna i deficit vanjske trgovine) je tako upotpunjena kreditnom ekspanzijom. Međutim, lako se može vidjeti da ostvareni profiti manji od povećanja duga.
Samo zelene i tamnozelene oznake se mogu mijenjati.
   1. Izvoz
– Udio izvoza %DP – definira se koliko iznosi izvoz u postotku državne potrošnje. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udjeli grupe u izvozu – definiraju se brojčani omjeri između grupa. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udio izvoza po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
– Profitna stopa izvoznika % – definira se koliko izvoznik zadržava novca od prihoda. Ostali novac troši. Unos mora biti od 0..100%.
– Dobit izvoznika %DP – izračunata bruto dobit na osnovi udjela i profitne stope
– Obračunati porez na dobit %DP – izračunati porez na dobit koji je prihod proračuna
– Dobit izvoznika nakon oporezivanja %DP – zadržana dobit od izvoza izražena u postotku državne potrošnje
   2. Uvoz
– Udio uvoza %DP – definira se koliko iznosi uvoz u postotku državne potrošnje. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udjeli grupe u uzvozu – definiraju se brojčani omjeri između grupa. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udio uzvoza po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
– Profitna stopa uvoznika % – definira se koliko uvoznik zadržava novca od prihoda. Unos mora biti od 0..100%.
– Carina % (jedinstvena) – definira se carinska stopa za sve grupe. Ako se stavi negativna, primjenjuje se grupno definirana
– Aktualna carina – primjenja carinska stopa po grupi
– Osnovica za obračun carine – izračunata osnovica po principu osnovica+carina+porez=bruto
– Obračunata carina %DP – izračunati iznos obračunate carine po grupama
– Dobit uvoznika prije oporezivanja %DP – izračunata bruto dobit na osnovi udjela i profitne stope
– Obračunati porez kod uvoza – izračunati porez koji je prihod proračuna
– Obračunati porez na dobit %DP – izračunati porez na dobit koji je prihod proračuna
– Dobit uvoznika nakon oporezivanja %DP – zadržana dobit od izvoza izražena u postotku državne potrošnje
   3. Šverc
– Udio crnog uvoza %DP – definira se koliko iznosi šverc u postotku državne potrošnje. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udjeli grupe u crnom uvozu – definiraju se brojčani omjeri između grupa. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udio crnog uzvoza po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
– Profitna stopa švercera % – definira se koliko švercer zadržava novca od prihoda. Unos mora biti od 0..100%.
– Osnovica uvoza %DP – izračunatio dio novca koji se odljeva u inozemstvo preko šverca
– Crna dobit – zadržana nelegalna i neoporezovana dobit švercera
   4. Domaći krediti
– Izdani novi krediti %DP – ukupno izdanih novih kredita u tekućoj godini
– Udio u novo izdanim kreditima – definiraju se brojčani omjeri između grupa. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udio novog kredita po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
– Kamata na novi kredit % – kamatna stopa koja je računa na novi kredit (razdoblje 1 godina)
– Ranije izdani krediti %DP – ukupno ranije izdanih kredita
– Udio u ranije izdanim kreditima – definiraju se brojčani omjeri između grupa. Unos mora biti veći ili jednak nuli.
– Udio starog kredita po grupi %DP – izračunati udjeli prikazani kao postotak državne potrošnje
– Kamata na ranije kredite % – kamatna stopa koja je računa na novi kredit (razdoblje 1 godina) za svaku grupu
– Godišnja otplata % stare i nove glavnice – dio uzetih kredita koji se otplaćuje u tekućoj godini
– Iznos otplate stare i nove glavnice – izračunati iznos po grupama koji povlači novac iz opticaja
– Prihod banke od kamata %DP – bruto prihod od kamata na novi i stari kredit po grupama
– Kreditna aktiva %DP – izračunati iznos ukupno izdanih kredita po grupama u postotku državne potrošnje
– Porez na kreditnu aktivu % – opcioni postotni iznos ako postoji takav porez. Unos treba biti od 0..100%
– Obračunati porez na kreditnu aktivu %DP – iznos obračunatog poreza koji je prihod države
– Profitna stopa na kamatnim prihodima % – dio prihoda od kamata koji ostaje kao bruto dobit. Unos treba biti od 0..100%
– Profit od kredita %DP – izračunati bruto profit po grupama
– Trošak banke %DP – izračunati trošak banke – dio kamatnog profita koji se troši
– Porez na profit od kreditiranja % – zadani porez na profit od kreditne aktivnosti. Može biti drugačiji od poreza na dobit.
– Obračunati porez na profit od kredita %DP – izračunati iznos poreza prema zadanom porezu na kamatni prihod
– Profit od kredita nakon oporezivanja %DP – izračunata zadržana dobit nakon oporezivanja
– Trošak domaćeg kredita (kamate) %DP – Izračunate kamate na ukupni domaći dug u postotku državne potrošnje
   5. Parafiskalni porez
– Porez koji nije vezan uz promet %DP – ukupni iznos naplaćenog poreza u postotku državne potrošnje
– Udjeli grupa u porezima koji nije vezan uz promet – definiraju se brojčani omjeri između grupa.
– Udio poreza po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
   6. Inozemne dotacije
– Dotacije iz inozemstva %DP – ukupni iznos inozemnih dotacija u postotku državne potrošnje. Tu se upisuje i prihod od domaćih investicija u inozemstvo.
– Porez na inozemne dotacije – postotak poreza koji se plaća na inozemne prihode. Unos treba biti od 0..100%.
– Udjeli grupa u porezima koji nije vezan uz promet – definiraju se brojčani omjeri između grupa.
– Udjeli inozemnih dotacija po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
– Obračunati porez na inozemne dotacije %DP – izračunati iznos poreza prema zadanom porezu na inozemne dotacije
   7. Domaće investicije
– Domaće investicije %DP – ukupni iznos domaćih investicija u postotku državne potrošnje. To je trošenje štednje.
– Udjeli grupa u domaćim investicijama – definiraju se brojčani omjeri između grupa.
– Udjeli domaćih investicija po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
– Investicije u inozemstvu %DP – ukupni iznos domaćih investicija u postotku državne potrošnje. To je trošenje štednje i ulaganje u inozemstvo.
– Udjeli grupa u investicijama u inozemstvu – definiraju se brojčani omjeri između grupa.
– Udjeli investicija u inozemstvu po grupi %DP – izračunati udio prema zadanim parametrima
   8. Strane investicije
– Strane investicije %DP – ukupni iznos stranih investicija u postotku državne potrošnje. To je dotok novca.
– Isplata profita stranim investitorima %DP – ukupan iznos isplate profita. To je odtok novca iz države.
   9. Strani kredit
– Novi strani kredit %DP – zadani iznos novih stranih kredita koji stvaraju novčani priljev
– Kamata na novi kredit % – zadani iznos kamate na nove strane kredita
– Iznos plaćene kamate na novi kredit %DP – izračunati iznos plaćene kamate koji stvara odljev novca
– Stari strani kredit %DP – zadani iznos starih stranih kredita
– Kamata na stari kredit – zadani iznos kamate na stare strane kredita
– Iznos plaćene kamate na stari kredit %DP – izračunati iznos plaćene kamate koji stvara odljev novca
– Povrat glavnice stranih kredita % – zadani udio otplate novih i starih kredita tokom godine
– Iznos otplaćenog stranog kredita – izračunati udio otplate novih i starih kredita tokom godine – odljev novca
– ->Povećanje glavnice vanjskog duga %DP:/->Smanjenje glavnice vanjskog duga %DP: – izračun koliko se mijenja vanjski dug
– Trošak stranog kredita (kamate) %DP – Izračunate kamate na ukupni strani dug u postotku državne potrošnje
   10. Izračun bilanci
– Suma bilanci i utjecaja na novac u opticaju – uključuje domaće, strane kredite i njihovu otplatu
– -> Pozitivna novčana bilanca/Negativna novčana bilnaca – izračunata novčana bilanca
– Vanjskotrgovinska bilanca sa stranim kreditima – izračunata novčana bilanca bez domaćih kredita i otplata
– -> Pozitivna vanjska bilanca/Negativna vanjska bilanca – izračunata razlika između dotoka i odljeva novca koja uključuje strane kredite
– ->Povećanje novčane masa od domaćih kredita/Smanjenje novčane mase od domaćih kredita – izračunata promjena u domaćoj kreditnoj aktivnosti
– ->Povećanje novčane masa od stranih kredita/Smanjenje novčane mase od domaćih kredita – izračunata promjena u stranoj kreditnoj aktivnosti
-> Pozitivna vanjska bilanca bez kredita %DP/Negativna vanjska bilanca bez kredita %DP – izračunata bilanca bez kredita
– Novac u cirkulaciji %DP – novac koji je raspoloživa za cirkulaciju do ovog mjesta računanja
   11. Promet na crno
– Udio novca koji cirkulirana crno % – zadani dio od raspoloživog novca za cirkulaciju koji završi u prometu na crno
– Udio novca koji cirkulirana crno %DP – izračunati dio novca izražen u postotku državnog proračuna
– Kalkulacija po udjelu u bruto prometu – zadaje se ‘da’ ako se udjeli računaju prema bruto prometu
– Profitna stopa grupe u crnoj novčanoj cirkulaciji – zadaje se profitna stopa za svaku grupu
– ->Udio grupe u crom cirkulacionom bruto prometu – definiraju se brojčani omjeri između grupa.
– % Udio grupe u crnoj novčanoj cirkulaciji – izračunati udio prema dijelu novca koji obuhvaća
– Grupni multiplikator crne bruto potrošnje – izračunati mutiplikator između bruto potrošnje i novca u cirkulaciji po grupi
– Konačni udio grupe u crnom protoku novca – izračunati udio grupe po cirkuliranom novcu u postotku
– Protok crnog novca po grupi u %DP – izračunati udio grupe po cirkuliranom novcu u postotku državne potrošnje
– Bruto crna potrošnja po grupi %DP – izračunata bruto crna potrošnja po grupi u postotku državne potrošnje
– Crna dobit – izračunata crna dobit po grupi u postotku državne potrošnje
– Preostali novac za oporezivu cirkulaciju %DP – izračunati novac koji ostaje za cirkulaciju oporezivim prometom
   12. Oporezivi promet
– Kalkulacija po udjelu u bruto prometu – zadaje se ‘da’, ako se želi da su udeli postignu u bruto potrošnji
– Uključenost grupe (red 7) – kopirana zadana uključenost grupa radi preglednosti
– Profitna stopa grupe u novčanoj cirkulaciji – zadaje se profitna stopa za svaku grupu
– ->Udio grupe u cirkulacionom bruto prometu/udio grupe u državnoj potrošnji – definiraju se brojčani omjeri između grupa.
– % Udio grupe u cirkulacionom bruto prometu/%udio grupe u državnoj potrošnji – izračunati
– Grupni multiplikator bruto potrošnje – izračunati mutiplikator između bruto potrošnje i novca u cirkulaciji po grupi
– Konačni udio grupe u protoku novca – izračunati udio grupe po cirkuliranom novcu u postotku međusobnog udjela
– Protok novca po grupi u %DP – izračunati udio grupe po cirkuliranom novcu u postotku državne potrošnje
– Bruto potrošnja po grupi %DP – izračunati bruto promet po grupi u postotku državne potrošnje
– Prikupljeni porez u cirkulaciji po grupi %DP – izračunati prikupljeni porez po grupi u postotku državne potrošnje
– Bruto dobit u cirkulaciji po grupi %DP – izračunata bruto dobit po grupi u postotku državne potrošnje
– Porez na dobit po grupi %DP – izračunati porez na dobit po grupi u postotku državne potrošnje
– Dobit u cirk. nakon oporezivanja %DP – izračunata zadržana dobit po grupi u postotku državne potrošnje
   13. Analiza rezultata
– Suma bilanci sa svim kreditima %DP – uključuje domaće, strane kredite i njihovu otplatu – kopija izračuna
– -> Pozitivna novčana bilanca %DP/Negativna novčana bilanca %DP – izračunata novčana bilanca – kopija izračuna
– Vanjskotrgovinska bilanca sa stranim kreditima %DP – izračunata novčana bilanca bez domaćih kredita i otplata – kopija izračuna
– -> Pozitivna vanjska bilanca %DP/Negativna vanjska bilanca %DP – izračunata razlika između dotoka i odljeva novca koja uključuje strane kredite – kopija izračuna
– ->Povećanje novčane masa iz domaćih kredita %DP/Smanjenje novčane mase iz domaćih kredita %DP – izračunata promjena u domaćoj kreditnoj aktivnosti – kopija izračuna
– ->Povećanje novčane masa iz stranih kredita %DP/Smanjenje novčane mase iz domaćih kredita %DP – izračunata promjena u stranoj kreditnoj aktivnosti – kopija izračuna
–>Ukupno povećanje novčane masa iz kredita %DP/Ukupno smanjenje novčanje mase iz kredita %DP – izračunati iznos kreditne ekspanzije
–> Pozitivna vanjska bilanca bez stranog kredita %DP/Negativna vanjska bilanca bez stranih kredita %DP – izračunata vanjskotrgovinska bilanca koja je bitna za stabilnost tečaja. Ako postoji dotok novca, tečaj je sigurniji, a država nije u riziku od bankrota
– ->Povećanje glavnice vanjskog duga %DP –
– ->Povećanje glavnice domaćeg duga %DP –
– ->Ukupno povećanje glavnice duga %DP/->Ukupno smanjenje glavnice duga %DP – Izračun ukupne promjena glavnica
– Trošak stranog kredita (kamate) %DP – Izračunate plaćene kamate na strani dug u postotku državne potrošnje
– Trošak domaćeg kredita %DP – Izračunate plaćene kamate na domaći dug u postotku državne potrošnje
–>Ukupni tekući gubitak zbog kredita %DP/->Prividni profit od uzimanja kredita!!! %DP – Izračunati rezultat financija u državi. Ako raste glavnica tada se može prividno profitirati na računjoš većeg duga
–>Virtualni trošak tekući i budući %DP/->Tekući trošak kredita %DP – Ako se nastavlja zaduženje, virtualni trošak izračunava se kao zbroj troškova kredita i povećanja glavnice. Ako se krediti otplaćuju bez zaduživanja, postoji samo trkući trošak kredita.
   14. Gospodarstvo
– Dobit nakon oporezivanja %DP – izračunata ukupna zadržana dobit u postotku države potrošnje po grupama
– Dobit od crne ekonomije %DP – izračunata ukupna zadržana crna dobit u postotku države potrošnje po grupama
– Dobit od kredita %DP – izračunata ukupna zadržana dobit od kredita u postotku države potrošnje po grupama
– Ukupna dobit %DP – izračunata suma svih zadržanih dobiti po grupama
– Domaće investicije %DP – izračunate domaće investicije u postotku države potrošnje po grupama
– Investicije u inozemstvu %DP – izračunate domaće investicije u inozemstvo u postotku države potrošnje po grupama
– Saldo gospodarstva (Dobit-Investicije) %DP – Izračunata realna dobit (gubitak) nakon oduzimanja investicija od dobiti
– Transfer dobiti u državni prorčun %DP – izračunati dio zadržae dobiti koji se transferira u proračun u postotku državne potrošnje
– Preostala dobit %DP – izračunati dio zadržae dobiti koji se ostaje po grupama u postotku državne potrošnje
   15. Državne financije
– Ukupni porezni prihodi iz prometa %DP – izračunati porez u postotku države potrošnje po grupama
– Ukupni porezni prihodi od carine %DP – izračunata carina u postotku države potrošnje po grupama
– Porez koji nije vezan uz promet %DP – izračunati parafiskalni porez u postotku države potrošnje po grupama
– Porez na inozemne dotacije %DP – izračunati porez na inozemne dotacije u postotku države potrošnje po grupama
– Ukupni porezni prihodi od poreza na dobit %DP – izračunati porez na dobit u postotku države potrošnje po grupama
– Naplaćeni porez na dobit od kredita %DP – izračunati porez na dobit od kredita u postotku države potrošnje po grupama
– Obračunati porez na aktivu %DP – izračunati porez na kreditnu aktivu u postotku države potrošnje po grupama
– Ukupni porezni prihodi države %DP – izračunata suma gornjih poreza u postotku državne potrošnje
– Transferirana dobit iz gospodarstva %DP – izračunati transfer dobit u postotku države potrošnje po grupama
– Ukupni prihodi države %DP – izračunati ukupni prihodi države
– Suficit proračuna od %DP/Deficit proračuna od %DP – Izračunati deficit/suficit državnog proračuna u postotku državne potrošnje
– Suficit proračuna prema bruto potrošnji % – izračunati omjer suficita/deficita u odnosu na oporezivi bruto promet
Saldo državnog proračuna + Preostala dobit gospodarstva – Novčana bilanca sa kreditima = 0,00% -Provjera računa ako je jednakost tri deficita održana. Izračun = 0,00% ako je račun O.K ! To je realno proširenje jednakosti tri deficita u kojem je deficit vanjske trgovine zamijenjen novčanim bilancom sa kreditom.

O autoru Nostradurus Zagrebački

Istina je oko nas. Nije sve kako se čini. reforma.forumhr.com - sites.google.com/view/financijskisustav - https://www.facebook.com/Nostradurus
Ovaj unos je objavljen u financije i označen sa , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.